Tietoja minusta

Oma valokuva
Olen 50-vuotias poikamies ja ex-nokialainen. Ennen urheilin maallisesti, mutta nyt kilvoittelen hengellisesti päästäkseni maaliin (1 Kor. 9:24-27). Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. (2 Piet. 1:19) NIV-käännöksestä mottoni: Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose (=paljastaa) them. (Efesolaiskirje 5:11) sekä tietenkin "Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivän valoon." (Luukas 8:17)

Hae tästä blogista

Tässä tuon esille aikaamme koskevia profeetallisia katsauksia Raamatun profetioiden valossa. Näihin kuuluu myös eksytysten paljastaminen, koska Jeesus varoitti niistä (Matt. 24:4-5,11,23-26). Olen toiminut Cutting Edge Finland -sivuston toisen toimittajan virassa omilla kirjeilläni ja artikkeleiden suomentajana nimimerkillä "nokialainen". Tähän pyrin aina silloin tällöin myös panemaan suomennettuja artikkeleita englanninkielisistä profeetallisista sivustoista sekä tietenkin omia kirjoituksiani.

maanantai 4. tammikuuta 2016

Last Trumpet Newsletter -- Tammikuu 2016

Tässä kesäkuussa 2010 kuolleen pastori David J. Meyerin pojan Samuel David Meyerin profeetallista sananjulistusta ja ajankohtaisten tapahtumien kertausta tammikuun 2016 uutiskirjeessä.

Last Trumpet Newsletter

Volume XXXV    Issue I    January 2016

Last Trumpet Ministries, PO Box 806, Beaver Dam, WI 53916

Fax: 920-887-2626  Internet: <http://lasttrumpetministries.org>

Livenä:

http://www.youtube.com/watch?v=K0BZmAf3EtU#
http://www.youtube.com/watch?v=YVv6TKxRnL0#
http://www.youtube.com/watch?v=3ReP7FPa87c

-------------------------------

Maailmamme jumalaton muodonmuutos!
(An Ungodly Transformation Of Our World!)

”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas.”

1. Tess. 5:1-4

”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti.”

Daniel 2:44

”Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.”

Ilmestyskirja 19:19-20


Tässä LTN:n numerossa tarkastelemme luonnetta ja keinoja, joilla maailmamme jumalaton muodonmuutos on nyt käynnissä. Tällä hetkellä on olemassa voimia työssään, jotka pyrkivät yhdistämään koko maailman globaalin hallituksen alle. Tällaisten tavoitteiden eturintamassa on järjestö, joka tunnetaan Yhdistyneinä Kansakuntina. Elokuussa 2015 ilmoitettiin, että 193 Yhdistyneiden Kansakuntien, tai YK:n, jäsenvaltiota oli päässyt uuteen sopimukseen, jonka avulla he toivovat muuttavansa koko maailman vuoteen 2030 mennessä. (1) Tuosta hetkestä lähtien yksityiskohtia Yhdistyneiden Kansakuntien Agendasta on julkaistu raportissa nimeltä, ”Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. (Maailmamme muuttaminen: Agenda 2030 kestävää kehitystä varten.)” Vaikka useimmat ihmiset ovat todennäköisesti tietämättömiä tästä asiakirjasta, sen vaikutukset vaikuttavat kaikkiin maailman maihin samoin kuin jokaiseen mieheen, naiseen, ja lapseen. Asiakirjan johdannossa todetaan, ”Tämä Agenda on toimintasuunnitelma ihmisiä, maapalloa ja hyvinvointia varten. Se pyrkii myös vahvistamaan maailmanrauhaa suuremmassa vapaudessa. Ymmärrämme, että köyhyyden poistaminen kaikissa muodoissaan ja mitoissaan, käsittäen äärimmäisen köyhyyden, on suurin maailmanlaajuinen haaste ja välttämätön edellytys kestävälle kehitykselle. Kaikki maat ja kaikki sidosryhmät, toimien yhteistyökumppanuudessa, toteuttavat tämän suunnitelman.” (2)

Pitkä dokumentti sitten kertoo meille, mitä YK aikoo tehdä, ja vaikka jotkut heidän tavoitteistaan kuulostavat vaarattomilta tai jopa hyviltä, huolellinen tutkimus niiden sanoista paljastaa, että tässä suunnitelmassa on kyse maailman väestön yleisestä valvonnasta. Toimintasuunnitelman johdannossa, meille kerrotaan, ”Tämä on ennennäkemättömän laajuuden ja merkityksen omaava Agenda. Se on hyväksytty kaikissa maissa ja sitä sovelletaan kaikkiin ottaen huomioon maiden erilaiset olosuhteet, valmiudet, ja kehitystasot sekä kunnioittamalla kansallista politiikkaa ja painopistealueita. Nämä ovat yleismaailmallisia päämääriä ja tavoitteita, jotka koskevat koko maailmaa, kehittyneitä maita ja kehitysmaita yhtä lailla. Ne ovat yhtenäisiä ja jakamattomia ja tasapainottavat kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta.” (3)

Yhdistyneiden Kansakuntien tulevaisuuden visiossa, kaikkien ihmisten jokaisesta maasta on oltava osakkaana heidän yleisestä koulutusjärjestelmästä. ”Sitoudumme tarjoamaan osallistavaa ja kohtuullisen laadukasta koulutusta kaikilla tasoilla – varhaislapsuudessa, ensimmäisellä asteella, toisella asteella, kolmannella asteella, teknillistä ja ammatillista koulutusta. Kaikilla ihmisillä, riippumatta sukupuolesta, iästä, rodusta ja etnisestä alkuperästä, sekä vammaisilla, maahanmuuttajilla, alkuperäiskansoilla, lapsilla ja nuorilla, ja erityisesti haavoittuvissa olosuhteissa olevilla, pitäisi olla pääsy elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin, jotka auttavat heitä hankkimaan tietoa ja taitoa, jota tarvitaan hyödyntämään mahdollisuuksia, ja osallistumaan täysimääräisesti yhteiskuntaan”, agendassa julistetaan. (4) Vaikka se voi kuulostaa jalolta tavoitteelta tarjota jokaiselle miehelle, naiselle, ja lapselle koulutusta, on muistettava, että opetusuunnitelma todennäköisesti muotoiltaisiin YK:n toimesta, ja tällaisen koulutusjärjestelmän päätavoitteena on indoktrinoida ihmiset mukautumaan heidän spesifikaatioilleen globaalista kansalaisesta.

Esityslista edellyttää myös maailman talousjärjestelmän uudistamista, mikä lopettaa kapitalismin ja toteuttaa sosialismin maailmanlaajuisesti. ”Pyrimme rakentamaan vahvan taloudellisen perustan kaikille maille. Jatkuva, osallistava ja kestävä talouskasvu on välttämätöntä hyvinvoinnille. Tämä on mahdollista vain, jos vauraus jaetaan ja tuloerot on osoitettu”, esityslista toteaa. (5) Ilmeisesti YK aikoo ottaa mitä sinulla on ja antaa sitä muille ihmisille, piditpä siitä tai et.

Kaiken muun lisäksi, Yhdistyneet Kansakunnat aikoo myös toteuttaa yleisen terveydenhuoltojärjestelmän. Yleispätevästi, he tarkoittavat järjestelmää, joka kattaa koko maailman. ”Fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, sekä elinajanodotteen pidentämiseksi kaikkia varten, meidän on ehdottomasti saavutettava yleinen sairausvakuutuskattavuus ja pääsy laadukkaaseen terveydenhuoltoon. Ketään ei saa jättää pois”, YK:n asiakirja julistaa. Asiakirja myöskin tuo esille Yhdistyneiden Kansakuntien sitoutumisen abortin yleiseen saatavuuteen ja jatkaa sanoen, ”Olemme sitoutuneet varmistamaan yleisen pääsyn seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon palveluihin, mukaan lukien perhesuunnittelu, tiedotus ja koulutus.” (6)

Ennustettavasti, YK on myös ilmoittanut olevansa auktoriteetti maailman ilmastonmuutospolitiikalle. ”Myönnämme, että UNFCCC (YK:n ilmastonmuutoskonventti) on ensisijainen kansainvälinen, hallitusten välinen foorumi neuvotella maailmanlaajuinen vastaus ilmastonmuutokseen. Olemme päättäneet puuttua päättäväisesti uhkaan, jonka ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen aiheuttavat. Ilmastonmuutoksen globaali luonne edellyttää mahdollisimman laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jolla pyritään vauhdittamaan maailman kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja sopeuttamiseen ryhtymistä ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia silmälläpitäen”, asiakirja väittää. (7) Kuten olen sanonut aiemmin, uskon, että parhaillaan näkemämme vaatimus toimiin ilmastonmuutosta vastaan on mekanismi, jonka avulla vallanpitäjät aikovat pitää ihmiset aitauksessa ja pakottaa heidät alistumaan. He säätävät asetuksia ja määräyksiä, jotka ovat kauaskantoisia ja ahdistavia, mutta meille tullaan kertomaan, että jos emme antaudu, planeetta, jota nyt miehitämme, tulee kuolemaan.

On tärkeää panna merkille, että YK uskoo, että maailman väestön supistaminen on ratkaiseva askel ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä on ilmeistä videossa, joka löytyy videonjakamis-verkkosivustolta, joka tunnetaan YouTube'na. Tässä videossa, Greg Dalton'in, joka on perustaja järjestölle nimeltä Climate One, nähdään haastattelevan UNFCCC'n pääsihteeriä Christiana Figueres'ia. Dalton'in kysyttyä ”väestön kasvamisen pysäyttämisestä”, Figueres'in taltioidut sanat olivat: ”Tietenkin vähemmän ihmisiä aiheuttaa vähemmän paineita luonnonvaroihin.” Sitten hän totesi, että arvioiden mukaan maailman väestö kasvaa yhdeksään miljardiin ihmiseen vuoteen 2050 mennessä. Hän edelleen jatkoi sanoen, ”Oikeastaan meidän pitäisi tehdä kaikkemme muuttaaksemme näitä lukuja koska olemme jo nykyisin ylittämässä maapallon planetaarista kantokykyä.” Video tallennettiin vuonna 2013. (8)

https://www.youtube.com/watch?v=fCChjO-O4fI

http://www.infowars.com/video-un-climate-change-official-says-we-should-make-every-effort-to-depopulate-the-planet/

Niille, jotka epäilevät, että YK todella aikoo käyttää ilmastonmuutosohjelmaa keinona yhdistää koko maailma, meidän ei tarvitse katsoa pidemmälle kuin äskettäiseen Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastokokoukseen joka pidettiin marraskuun 30. päivän 2015 ja joulukuun 12. päivän 2015 välisenä aikana Pariisissa. Seuraten ilmoitusta, että sopimukseen oli päästy maailman johtajien taholta, Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama oli sanonut, ”Tämä sopimus on paras keino, joka meillä voi olla, pelastaaksemme planeetan jonka olemme saaneet. Uskon, että tämä sopimus voi olla käännekohta maailmalle.” Hän myöhemmin jatkoi sanomalla, ”Yhdessä olemme osoittaneet, mikä on mahdollista, kun maailma seisoo yhtenä.” (9)

Kyllä, juuri kun astumme uuteen vuoteen 2016, vaikutusvaltaiset henkilöt ovat työskentelemässä perustaakseen maailmanhallituksen ja Uuden Maailman Järjestyksen. Se on systeemi jonka he toivovat olevan käytössä vähemmässä kuin 15 vuodessa. Todellisuudessa, se on hyvin lyhyt aikamäärä. Silti, en usko, että he koskaan täysin onnistuvat luomaan maailmanhallitusta. Meille vakuutetaan Pyhissä Kirjoituksissa, että Jumala on perustanut valtakuntansa ja se pysyy ikuisesti. Puhuessaan siitä ajasta jolloin Jeesus palaa maapallolle, Daniel 2:44 kertoo meille, ”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti.” On mielenkiintoista huomata kuitenkin, että Yhdistyneet Kansakunnat pyrkii yhdistämään jokaisen maailman valtion, ja Ilmestyskirjan 19. luku varoittaa, että maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa ovat liittyneet yhteen sotiakseen Jeesusta Kristusta vastaan. Ilmestyskirjan luvusta 19:19 luemme, ”Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan.” Se, että Yhdistyneet Kansakunnat uskoo perustavansa heidän maailmanlaajuisen imperiuminsa vähemmässä kuin viidessätoista vuodessa on hyvä indikaattori siitä, missä ajassa olemme.

Paine maailman uskontojen yhdistämiselle! (A Push To Unite The World's Religions!)

Juuri kun Yhdistyneet Kansakunnat yrittää yhdistää maailman globaalin hallinnan alaisuuteen, ponnisteluja ollaan myös tehty maailman uskontojen yhdistämiseksi. Kantava voima tämän liikehdinnän takana ei ole kukaan muu kuin paavi Franciscus. Viime kuukausina, Franciscus on pyrkinyt luomaan siteen niiden, jotka tunnistetaan kristityiksi, ja niiden, jotka noudattavat islamilaista uskoa, välille. Tämä näkyy puheessa, jonka paavi Franciscus piti Pyhän Patrickin katedraalissa Manhattanilla, New Yorkissa, syyskuussa 2015. Puheensa avauskommenteissa, paavi sanoi, ”Haluaisin lausua kaksi ajatusta muslimiveljistäni ja -sisaristani: Ensinnäkin terveiseni koska he juhlivat islamin uhrijuhlaa. Olisin toivonut tervehdykseni olevan lämpimämpi. Läheisyyden tunteeni, läheisyyden tunteeni tragedian edessä. Tragedia sen takia, että he kärsivät Mekassa. Tässä hetkessä, annan vakuutukseni rukouksistani. Yhdistän itseni kaikkien teidän kanssa. Rukouksessa Kaikkivaltiaalle Jumalalle, kaikki-armolliselle (all merciful).” (10) Kun pohdimme tätä lainausta, meidän on kysyttävä itseltämme, mistä jumalasta paavi Francis puhuu. On huomautettava, että muslimit viittaavat usein heidän jumalansa Allah'in olevan ”kaikki-armollinen”. Edelleen korostaaksemme pointtia, niin vierailunsa aikana Keski-Afrikan tasavaltaan marraskuussa 2015, paavi Francis kertoi väkijoukolle puhuessaan moskeijassa, ”Kristityt ja muslimit ovat veljiä ja sisaria.” (11) Paavi sitten liittyi moskeijan imaamiin hetken hiljaisuudessa samalla kun he molemmat linjasivat itsensä niin sanottuun Mekan islamilaiseen pyhään kaupunkiin. (12)

Katso paavin aikeet vuodelle 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=-6FfTxwTX34 (6.1.2016)

Samaan aikaan, yhä enemmän tarinoita on noussut esiin julkisista kouluista Yhdysvalloissa, jotka edistävät islamia. Tähän sisältyy Blaine'n kaupunki Minnesotan osavaltiossa, joka järjesti hiljattain juhlapäiväkonsertin joulukuussa 2015. Vanhemmat olivat ahdistuneita, kun he saivat tietää, että yksi kappaleista, jota heidän lapsensa laulaisivat, olisi arabialainen laulu islamilaisesta paastokuukaudesta, joka tunnetaan Ramadan'ina. Tämä laulu sisältää ilmaisun ”Allahu Akbar”, joka on käännettynä ”Jumala on suuri.” (13) Toisessa tapauksessa, opiskelijoille Riverheads'in lukiossa (High School) Staunton'issa, Virginian osavaltiossa, annettiin tehtävä, joka heidän kertomansa mukaan oli oppitunti arabialaisesta korutekstauksesta (kalligrafia). Todellisuudessa tehtävä pakotti oppilaat kirjoittamaan islamilaisen uskontunnustuksen, jonka englantilainen käännös on, ”Ei ole muuta jumalaa kuin Allah. Muhammed on Allah'in sanansaattaja.” Oppilaille annettiin myöskin mahdollisuus kokeilla islamilaista huivia, joka tunnetaan nimellä hijab. (14)

Monet ihmiset Yhdysvalloissa pitävät islamin leviämistä ympäri maailmaa varsin ahdistavana asiana. Silti on tärkeää muistaa, että meidän Jumalamme on suvereeni ja Hän voi jopa tavoittaa muslimeja. Itseasiassa, kesäkuussa 2015 nousi esiin raportti, joka kertoo tarinan Islamilaisen Valtion taistelijasta joka ilmaisi haluaan seurata Jeesusta Kristusta saatuaan sarjan unia. Hänen tarinastaan kertoi Gina Fadely, Missionuorten johtaja (director of Youth with a Mission Frontier Missions, or YWAM). ”Hän kertoi tälle YWAM-johtajalle, että hän oli alkanut nähdä unia tästä valkoisiin pukeutuneesta miehestä, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: 'Sinä tapat minun kansaani.' Ja hän alkoi tuntea itsensä todella sairaaksi ja huolestuneeksi siitä mitä hän oli tekemässä. Taistelija sanoi, että juuri ennen kuin hän surmasi erään kristityn, mies sanoi: 'Tiedän että tapat minut, mutta minä annan sinulle Raamattuni.' Kristitty kuoli ja tämä ISIS-taistelija todella otti Raamatun ja alkoi lukea sitä. Toisessa unessa, Jeesus pyysi häntä seuraamaan itseään ja nyt häntä pyydettiin tulemaan Kristuksen seuraajaksi ja opetuslapseuteen kasvatettavaksi”, Fadely sanoi. (15) Tämä on varmasti merkittävä tarina. Se on hyvin samankaltainen tarina, jonka löydämme Apostolien tekojen luvusta 9. Kiinnostavaa kyllä, tarina Paavalista sattui Damaskoksen tienoilla, kaupunki, joka sijaitsee Syyriassa. Islamilainen Valtio toimii tuolla samalla maailman kolkalla.

Rahattoman talouden vallankumous! (A Cashless Revolution!)

Kun siirrymme uuteen vuoteen 2016, olemme todistamassa rahattoman talouden vallankumousta. Se on siirtymä, joka on ollut pitkään tekeillä, mutta lukuisat raportit osoittavat, että jotkin maailman valtiot ovat jo kynnyksellä tullakseen täysin rahattomiksi yhteiskunniksi. Tämä on totta Ruotsin kansakunnassa, jossa yleinen halveksunta käteistä kohtaan on yleistä. Itseasiassa, fyysinen valuutta edustaa nyt vain 2 prosenttia Ruotsin taloudesta, ja vain 20 prosenttia kaikista maksuista maassa tehtiin käteisellä vuonna 2015. (16) Puhuessaan tästä suuntauksesta, entinen rock-muusikko Björn Ulvaeus, joka nykyisin johtaa museota, oli sanonut, ”Emme halua olla ajasta jäljessä käyttämällä käteistä samalla kun käteinen on vaarassa kuolla.” Mr. Ulvaeus'ista tuli käteisvapaan yhteiskunnan kannattaja sen jälkeen kun hänen poikansa asuntoon oli murtauduttu. Muistaen murron, Mr. Ulvaeus sanoi, ”Se sai minut ajattelemaan: Mitä tapahtuisi jos tämä olisi rahaton yhteiskunta, ja rosvot eivät voisi myydä sitä mitä he varastavat?” (17) Jopa jotkut kirkot Ruotsissa ovat omaksuneet käteisvapaat maksujärjestelmät. Näihin sisältyy Filadelfia-seurakunta Tukholmassa, jolla on noin 1,000 osallistuvaa jäsentä. Kirkko on asentanut erityisen ”kollektomat” -maksupäätteen, joka voi hyväksyä sähköisiä maksuja. ”Ihmiset antavat enemmän rahaa seurakunnalle nyt, koska se on sähköistä ja helppoa”, sanoi johtava pastori Soren Eskilsson. (18)

Tanskan kansakunta on myöskin siirtymässä kohti rahatonta yhteiskuntaa. Joulukuun 2015 raportin mukaan, vain 25 prosenttia tanskalaisista käyttää yhä käteistä. ”Olemme kiinnostuneita pääsemään käteisestä eroon. Käsittely, turvallisuus, ja kaikki muu on kallista; joten, ehdottomasti haluamme pyrkiä digitaalisiin maksuihin, ja se on tietysti syy, miksi esittelimme mobiilimaksamista auttamaan tätä prosessia”, sanoi IT-johtaja Thomas Grane tanskalaisesta yhtiöstä nimeltä Matas. (19) Vaikka Tanskan hallitus on luvannut edelleen toimittavansa käteistä niille, jotka haluavat sitä, tukea on ilmaistu käteisvapaille maksuille. ”Meidän on toimitettava tietty määrä käteistä väestön ja yritysten tarpeisiin. Mutta toisaalta, mielestämme on tärkeää saada tehokas ja turvallinen maksuinfrastruktuuri ja koko digitalisointiprosessi on hyvin tärkeää sellaiselle maalle, kuten Tanska”, sanoi keskuspankin johtaja Hugo Frey Jensen. (20)

Kansalaiset Australiassa ovat myöskin osoittaneet vahvaa mieltymystään käteisvapaille maksuille. Tämä trendi sai australialaisen toimittajan Rex Jory'n kirjoittamaan joulukuussa 2015 pääkirjoituksen, ”Monille ihmisille rahaton yhteiskunta on jo käytännössä täällä. Toisille, kenties vähemmän älykkäille ja epäluuloisemmille teknologiaa kohtaan, siirtyminen kestää kauemmin. Mutta katsokaa vain kuinka nopeasti rahaton yhteiskunta saa vetovoimaa vuonna 2016.” Ihmeellistä kyllä, australialainen pankki nimeltä Westpac ennustaa, että Australia tulee olemaan kokonaan käteisvapaa yhteiskunta vuoteen 2022 mennessä. (21)

Kanada, myöskin, on siirtymässä kohti rahatonta yhteiskuntaa. Hiljattaisessa tutkimuksessa, jonka suoritti maksuprosessointifirma nimeltään Moneris, 77 prosenttia kanadalaisista vastanneista ilmoitti kannattavansa pankki- tai luottokortteja yli käteisen, kun taas 65 prosenttia sanoi, että he harvoin käyttävät käteistä ylipäätään. ”Luulen, että olemme vaiheessa, jossa sinä et tarvitse käteistä suurimmalle osalle siitä, mitä sinun täytyy tehdä tänään. Mielestäni ihmiset jatkossakin käyttävät käteistä, koska se on ollut ympärillämme niin kauan... Mutta tämä kasvu kontaktittomuudessa (maksut joissa käytetään luottokortteja tai mobiilisovelluksia) tulee mielestäni johdattamaan kohti käteismaksamisen loppumista”, totesi Rob Cameron, tuote- ja markkinointijohtaja Moneris-yhtiössä. (22)

Yleisesti ottaen kuluttajat nauttivat käteisvapaista maksumenetelmistä, kuten luottokorteista, pankkikorteista, ja älypuhelinohjelmista, koska ne helpottavat kätevää ja nopeaa maksamista. Hallitukset myöskin pitävät käteisvapaista maksumenetelmistä, koska se aina jättää paperijäljen ja tekee ihmisille hankalammaksi kiertää veroja. Luonnollisesti yhden maailmanhallituksen petojärjestelmä rakastaisi myöskin rahatonta systeemiä, sillä tällaisen systeemin avulla on helpompi seurata, valvoa ja kontrolloida ihmisiä. Valitettavasti tämä on suunta, johon maailmamme on menossa. Hiljattainen New York Times'in julkaisema raportti siteerasi 23 vuotiasta opiskelijaa Ruotsissa, joka sanoi, ”Kukaan ei käytä käteistä. Luulen, että meidän sukupolvi voi elää ilman sitä.” (23)

Tulevaisuus ilman yksityisyyttä! (A Future Without Privacy!)

Tässä yhteenliittyneessä tämänpäivän sukupolvessa, monet ihmiset, erityisesti nuoret, ovat tottuneet jakamaan jokaisen yksityiskohdan heidän elämästään verkossa. Tämä on jotakin, jota he tekevät mielellään tavan vuoksi suomatta sille paljonkaan ajatusta. Näyttää siltä ikäänkuin tulevat sukupolvet, miten useita niitä saattaakin olla, eivät tiedä, millaista oli elää elämää jonkinlaisen ulkonäköyksityisyyden kanssa. Loppujen lopuksi, Isoveli on aina valvomassa.

Joulukuussa 2015 Yhdysvaltain kongressi hyväksyi uuden budjettilain, joka tunnetaan nimellä Omnibus Appropriations Bill (yhteisrahoituslaki). (24) Vaikka tämän lain otaksuttiin pelkästään olevan tarvittava toimenpide pitääkseen Yhdysvaltojen hallituksen toiminnassa, edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan, joka on republikaani Wisconsinin osavaltiosta, tarttui tilaisuuteen ja sijoitti lakipakettiin sen, mikä on tullut tunnetuksi kyberturvallisuutta koskevana tiedonjakamisasetuksena (Cybersecurity Information Sharing Act, or CISA). Lyhyesti, tämän asetuksen säännökset antavat amerikkalaisille yrityksille syytesuojan oikeusjuttuja vastaan, kun ne jakavat yksityisiä tietoja Kansalliselle turvallisuusvirastolle (National Security Agency, or NSA). Sen jälkeen kun amerikkalaisten tiedoista tulee NSA:n omaisuutta, sitä voidaan jakaa muiden valtion virastojen, kuten FBI, kanssa, ja käyttää valvontamenetelmänä. Jotkut lainsäätäjät protestoivat lakiesitystä vastaan, kuten demokraattisenaattori Ron Wyden Oregonin osavaltiosta. Mitä tulee lakiin, Wyden'ia siteerattiin sanomasta, ”Nämä hyväksymiskelvottomat valvontasäännökset ovat musta merkki varteenotettavassa paketissa, joka sisältää suurimmat veronalennukset työläisperheille vuosikymmeniin, saavutus, jota vastaan taistelin viikkojen neuvotteluissa. Valitettavasti tämä harhautunut kyber-lainsäädäntö ei juurikaan suojele amerikkalaisten turvallisuutta ja uhkaa paljon enemmän meidän yksityisyyttämme kuin virheellinen senaatin versio. Amerikkalaiset vaativat todellisia ratkaisuja, jotka suojelevat heitä ulkomaisilta hakkereilta, ei refleksinomaisia vastauksia, joiden avulla yritykset voivat tonkia valtavia määriä asiakkaittensa yksityisiä tietoja vain pintapuolisella tarkastelulla.” (25)

Ironista kyllä, kommunistinen Kiinan kansakunta sääti äskettäin terrorisminvastaisen lain, joka toimii samalla tavalla kuin uudet säännökset, jotka löytyvät CISA-asetuksesta. Silti, Lännen johtajat, kuten Barack Obama, ovat olleet hyvin kriittisiä Kiinan uusista säännöistä. Kiinan uusi laki vaatii teknologiayrityksiä luovuttamaan tietojen salausavaimet ja muuta informaatiota hallitukselle, jos niitä kehotetaan tekemään niin. ”Tämä asetus on sopusoinnussa varsinaisen työn kanssa, jota tarvitaan terrorisminvastaiseen taisteluun ja on periaatteessa sama kuin mitä muut suuret maailman maat tekevät”, totesi Li Shouwei, joka on parlamentin rikosoikeudellisen osaston varajohtaja. (26) Uuden lain osalta, ulkoministeriön tiedottaja Hong Lei tunnusti, että he turvautuivat Yhdysvaltojen lainsäädäntöön inspiraatiota varten. ”Muotoillessamme terrorisminvastaista lakiamme, opimme muiden maiden, kuten Yhdysvaltojen, lainsäätäjiltä”, Lei sanoi. (27)

Samaan aikaan hallitus Isossa-Britanniassa on myös ehdottanut suunnitelmaa, joka antaisi heidän hallitukselleen enemmän valtaa tehdä verkkovalvontaa. Suunnitelma vaatii teknologiayrityksiä asentamaan takaportteja tuotteilleen joka antaisi Britannian hallitukselle pääsyn arkaluonteisiin tietoihin, mutta myös mahdollistaa viestintätietojen sieppauksen. Tämä kehitys sai teknologiayhtiö Apple'n puhumaan ehdotusta vastaan. ”Mielestämme on väärin heikentää satojen miljoonien lainkuuliaisten asiakkaiden turvallisuutta niin, että se voi myös olla heikompaa hyvin harvoille, jotka aiheuttavat uhkaa”, Apple sanoi. Lisäksi yhtiö vertasi suunnitelmaa avaimen jättämiseen kynnysmaton alle. ”Kynnysmaton alle jätetty avain ei olisi siellä vain hyviä tyyppejä varten. Roistot löytäisivät sen myös.” (28)

Lopuksi, maailmamme on todellakin murroksessa. Tämän muutoksen seurauksena, nuoret ihmiset nykyään ovat omaksumassa sekulaarin maailman erilaisine arvoineen. Äskettäisen Pew Research Center'in suorittaman kyselyn mukaan, vain 63 prosenttia amerikkalaisista vastaajista tutkimusta varten väitti olevansa ”täysin varma” siitä, että Jumala on olemassa. Tämä prosenttiosuus on karu pudotus vuodesta 2007, mikä ei ollut kovin kauan sitten, kun 71 prosenttia sanoi olevansa varma siitä, että Jumala on olemassa. (29) Niiden keskuudessa, jotka edelleen väittävät olevansa kristittyjä, monet ovat nykyään hyväksymässä homoseksuaalisuuden. Itseasiassa, toinen Pew Research'in tutkimus, joka julkaistiin joulukuussa 2015, havaitsi että 54 prosenttia tunnustavista kristityistä, jotka vastasivat heidän kyselyynsä, sanoivat että homoseksuaalisuuden tulisi olla yhteiskunnan hyväksymää ja kannustamaa. (30) Tämänpäivän ihmisiä ollaan tamppaamassa ja valmentamassa hyväksymään globalistien yhteiskunta, ja yksi maailmanhallitus. Kun jatkamme liikkumista ajassa eteenpäin, kristityt kohtaavat kasvavaa ja voimistuvaa painetta sulautua maailman kanssa. Tuo ajatus mielessämme, salli meidän laskea sanat sydämiimme, jotka löydämme Toisen Tessalonikalaiskirjeen luvusta 2:15-17, ”Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.” Kyllä, meidän toivomme on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jos et ole vielä luovuttanut sydäntäsi Jumalalle ja omistanut elämääsi Hänelle, kehotan sinua tekemään niin nyt.

Kuten aina, olemme täällä ja valmiina rukoilemaan puolestasi ja tarpeitasi varten. Jos sinulla on mitä tahansa rukouspyyntöjä, älä epäröi lähettää niitä meidän suuntaan. Otamme rukouksen vakavasti ja jokaiselle pyynnölle suodaan aina yksilöllistä huomiota. Kiitokset teille kaikille tämän ministeriön tukemisesta. Arvostamme ystävällisyyttänne. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Samuel David Meyer

Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)

Lähdeluettelo

01. The United Nations, August 2, 2015, By the United Nations, http://un.org.
02. Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, By the United Nations, http://sustainabledevelopment.un.org.
03. Ibid.
04. Ibid.
05. Ibid.
06. Ibid.
07. Ibid.
08. YouTube, April 17, 2013, By Climate One, https://www.youtube.com/watch?v=xFGksEgSwk8.
09. NBC News, December 12, 2015, By Elizabeth Chuck and Associated Press, http://nbcnews.com.
10. Reuters News Service/ABC News, September 24, 2015, By Emily Shapiro, http://abcnews.go.com.
11. BBC News, November 30, 2015, By BBC News, http://bbc.com.
12. The Chronicle, December 3, 2015, By News 24, Bangui, Central African Republic, http://chronicle.co.zw.
13. CBS Local News, December 17, 2015, By John Lauritsen, Blaine, MN.
14. MSN News, December 18, 2015, By Emma Brown, http://msn.com.
15. The Christian Post, June 3, 2015, By Nicola Menzie, http://christianpost.com.
16. The New York Times, December 26, 2015, By Liz Alderman, Stockholm, Sweden.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. Payment Week, December 23, 2015, By Michael Cheng, http://paymentweek.com.
20. Ibid.
21. The Advertiser, December 27, 2015, By Rex Jory, http://adelaidenow.com.au.
22. Toronto Star, December 25, 2015, By Lauren La Rose, Toronto, Canada.
23. The New York Times, December 26, 2015, By Liz Alderman, Stockholm, Sweden.
24. ARS Technica, December 18, 2015, By David Kravets, http://arstechnica.com.
25. Ibid.
26. Reuters News Service, December 28, 2015, By Ben Blanchard, Beijing, China.
27. AFP, December 23, 2015, By AFP, Beijing, China.
28. Reuters News Service, December 22, 2015, By Paul Sandle, London, England.
29. National Public Radio, November 5, 2015, By Tom Gjelten, http://npr.org.
30. Pew Research Center, December 18, 2015, By Carlyle Murphy, http://pewresearch.org.


Tietääksesi enemmän palvelutyömme historiasta ja perustajastamme, pastori David J. Meyer'istä, vieraile osoitteessa http://pastormeyer.org.

Kommentit koskien tätä uutiskirjettä tai keskusteluaihe-ehdotuksia voidaan jättää osoitteeseen editor@lasttrumpetnewsletter.org.

Jos haluat jättää rukouspyynnön, voit lähettää emailia osoitteeseen prayer@ltmmail.org tai mailata sen meidän postiosoitteeseen.

Tämä uutiskirje on tehty mahdolliseksi tukijoittemme ystävällisillä lahjoituksilla. Jos haluat auttaa meitä, voit lähettää avustuksesi meidän postiosoitteeseen tai lahjoittaa verkossa osoitteessa http://lasttrumpetnewsletter.org/donate.

------------------------------

Jos haluat lukea muita suomennettuja Last Trumpet -uutiskirjeitä vuosien varrelta, niin käyppä arkistossani, joka löytyy osoitteesta:

http://cuttingedgefinland.kotisivukone.com/lasttrumpetuutiskirjeet20012013

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Google Website Translator Gadget

Hae tästä blogista (täsmähaku)

Loading

Lukijat (jos lukijat ei näy, mene osoitteeseen nokialainen.blogspot.com.br)

Sivuja

Donald Trumpista artikkeleita ja sivustoja

Blogiarkisto

Uusi Vieraskirja (sis. ajankoht. linkkejä) -- Guestbook and The Conversation Forum (alkoi 25.3.2015)

Paul Begleyn ajankohtaisprofeetallinen YouTube-kanava -- uusia videoita päivittäin maailman tilanteesta

Thomaksen NWO-blogi -- uusi maailman (epä)järjestys (tässä julkaisu: Suomi ja NWO)

E-mail: nokialainen.info (at) gmail.com

eXTReMe Tracker